• Tuote
  Hinta

  Yhteensä
  Sisältää arvonlisäveroa (24 %)

  Tilaus- ja sopimusehdot sekä ennakkosuostumus

  Olet tilaamassa yllä eriteltyä asiakirjaa tai asiakirjoja. Tutustu huolellisesti verkkokaupan sopimusehtoihin.

  Antamalla ennakkosuostumuksen tilaamasi palvelun toimittaminen voidaan aloittaa viipymättä. Muussa tapauksessa palvelun toimittaminen aloitetaan vasta peruuttamisajan päätyttyä. Lisätietoja ennakkosuostumuksesta ja peruuttamisoikeudesta löydät sopimusehdoissa.

Testamentin tekijän tiedot -näkymän ohjeistus

Kuka voi tehdä testamentin?

Testamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt, joka ymmärtää testamentin merkityksen. Jo 15 vuotta täyttänyt henkilö voi kuitenkin määrätä testamentilla sellaisista varoista, jotka hän on ansainnut omalla työllään.

Tarvitaanko lääkärinlausunto?

Jos testamentin tekijä on iäkkäämpi tai hän on saanut muistisairausdiagnoosin tai jonkin muun toimintakykyä heikentävän sairausdiagnoosin, voi olla järkevää hankkia tuore lääkärinlausunto testamentin tekijän ymmärryskyvystä. Testamentin tekijän on ymmärrettävä testamentin merkitys.

Lääkärinlausuntoa ei kuitenkaan ole pakko hankkia korkean iän tai edes muistisairausdiagnoosin vuoksi, mutta lausunnon hankkiminen ja sen liittäminen alkuperäisen testamentin yhteyteen varmistaa, että testamentti on ainakin ymmärryskyvyn osalta pätevä. Testamentin on tietenkin täytettävä myös muut lain vaatimukset, sillä testamentti on määrämuotoinen asiakirja.

Parisuhde-näkymän ohjeistus

Miksi parisuhteella on merkitystä testamentissa?

Testamentin tekijän parisuhde voi vaikuttaa merkittävällä tavalla sen omaisuuden määrään, josta omassa testamentissa voi määrätä. Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jos he eivät ole avio-oikeuttaan avioehtosopimuksessa rajoittaneet. Aviopuolison avio-oikeutta on voitu rajoittaa myös testamenteissa tai lahjakirjoissa esimerkiksi omilta vanhemmilta.

Aviopuolisoilla ei ole avioehtoa

Jos aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta rajoittavaa avioehtoa, toisen puolison kuoleman jälkeen ennen perinnönjakoa ja testamentin täytäntöönpanoa aviopuolisoiden avio-oikeus toteutetaan omaisuuden osituksessa. Tilanteessa, jossa avioehtoa ei ole, avio-oikeuden toteuttaminen tarkoittaa sitä, että kummallekin puolisolle kuuluu avio-osa, joka on puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuuden säästöstä (varat – velat = säästö). Jos ensiksi kuollut puoliso on varakkaampi kuin leskeksi jäänyt puoliso, on leskeksi jääneellä oikeus saada vainajan varoista tasinkoa omaan avio-osaansa saakka. Jos leskeksi jäänyt on varakkaampi kuin ensiksi kuollut puoliso, on leskellä oikeus vedota tasinkoetuoikeuteensa ja hänen ei tarvitse luovuttaa omaisuuttaan tasinkona ensiksi kuolleen perillisille. Vainajan testamenttimääräykset kohdistuvat siis omaisuuteen, johon avioliitto ja aviopuolisoiden avio-oikeudelliset ratkaisut vaikuttavat merkittävällä tavalla.

Aviopuolisoiden avio-oikeutta on rajoitettu avioehdossa, testamentissa tai lahjakirjassa

Jos aviopuolisoiden avio-oikeus on poistettu kokonaan tai sitä on rajoitettu avioehdossa, testamentissa tai lahjakirjassa, toisen puolison kuoleman jälkeen ennen perinnönjakoa ja testamentin täytäntöönpanoa, on tehtävä omaisuuden erottelu taikka osittainen omaisuuden erottelu ja osittaminen. Joka tapauksessa ennen perinnönjakoa, on selvitettävä mitä omaisuutta kuuluu leskeksi jääneelle ja mitä vainajalle. Näin selvitetään se omaisuus, johon vainajan testamenttimääräykset kohdistuvat.

Periikö aviopuoliso?

Aviopuoliso perii suoraan lain nojalla ainoastaan silloin, jos vainajalla ei ole rintaperillisiä eli lapsia, lapsenlapsia jne. Toki aviopuolison hyväksi voi määrätä perintöä testamentilla. Aviopuolison avio-oikeutta ja aviopuolison suoraan laista tulevaa perintöoikeutta ei tule sekoittaa keskenään.

Avoliitto

Jos testamentin tekijä taas on avoliitossa, testamentti on avopuolison kannalta erittäin tärkeä. Ainoastaan testamentilla voi turvata avopuolison taloudellisen aseman oman kuolemansa jälkeen. Avopuoliso kun ei lain nojalla peri mitään eikä laki turvaa hänen asumistaankaan mitenkään.

Rintaperilliset-näkymän ohjeistus

Ketä ovat rintaperilliset?

Rintaperillisiksi kutsutaan perittävän lapsia, lapsenlapsia, näiden lapsia jne. Jos testamenttia ei ole, rintaperilliset perivät kaiken. Jos rintaperillisiä on vain yksi, tämä rintaperillinen perii yksin kaiken. Jos rintaperillisiä on useampia, perintö jaetaan rintaperillisille yhtä suurin osuuksin. Kunkin rintaperillisen omat rintaperilliset tulevat tämän sijaan perillisiksi suoraan lain nojalla, jos rintaperillinen on kuollut ennen perittävää.

Myös omien rintaperillisten hyväksi kannattaa määrätä testamentilla, sillä testamentin tavoitteena on usein turvata lasten tasapuolinen kohtelu perinnönjaossa. Kun lapsi perii vanhempansa testamentin kautta, hän voi vastaanottaa testamentin myös osittain. Testamentilla vanhempi haluaa usein myös suojella lapsiaan ja heidän perimäänsä omaisuutta ja estää omaisuuden päätymisen vieraaseen sukuun lasten eri elämänkäänteissä. Toisaalta testamentilla voi määrätä hyvinkin tarkasti siitä, miten haluaa omaisuutensa jakautuvan rintaperillisten kesken.

Testamenttausvalta ja rintaperillisten oikeus lakiosaansa

Testamentilla voi vaikuttaa siihen, kuka oman omaisuuden saa ja millaisin oikeuksin. Olipa testamentti millainen tahansa, rintaperillisellä on aina oikeus vaatia lakiosaansa. Rintaperillisillä on siis erityisasema perintöasioissa. Oikeus lakiosaan on ainoastaan rintaperilliselle kuuluva oikeus. Lakiosan määrä on puolet rintaperilliselle lain mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Jos perittävällä on esimerkiksi kaksi lasta, heidän perintöosansa ovat 1/2 perittävästä omaisuudesta, jolloin kummankin lakiosa on 1/4.

Rintaperillisen oikeus vaatia lakiosansa maksua asettaa testamenttausvallalle rajat. Testamentata voi kenen hyväksi vain, kunhan testamentti ei loukkaa oman rintaperillisen oikeutta lakiosaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka testamentilla ei voi lain mukaan loukata rintaperillisen lakiosaa, rintaperillinen voi halutessaan hyväksyä hänen lakiosaansa loukkaavan testamentin.

Jos testamentin tekijällä siis on lapsi tai lapsia taikka lapsenlapsia, heitä ei voi täysin syrjäyttää testamentilla.

Varat ja velat -näkymän ohjeistus

Miksi omaisuus kannattaa luetella testamenttia laadittaessa?

Testamentissa määrätään oman omaisuuden jakamisesta kuoleman jälkeen. Perintösuunnittelun ja testamentin laatimisen pohjaksi sekä kattavan perintöoikeudellisen kokonaiskuvan muodostamiseksi on suositeltavaa listata, mitä omaisuutta, varoja ja velkoja, testamentin tekijällä testamentin laatimishetkellä on.

Kun varallisuustilanne on vähintään karkealla tasolla selvillä, pystytään ottamaan kantaa testamentin saajien suhteellisiin perintöosiin sekä jaon oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen testamentin tekijän tahdon mukaisesti ja etenkin jos testamentilla määrätään joku tietty omaisuus tietylle testamentin saajalle.

Voit luetella omaisuutesi vapaamuotoisesti tekstikenttään esimerkiksi näin:

Asunto-osake, n. 250 000 €
Kesämökki, n. 150 000 €
Sijoitukset (arvo-osuudet, rahastot, joukkovelkakirjat), n. 25 000 €
Pankkitalletukset, n. 2000 €
Henkilöauto, n. 5000 €
Jne.

Velkojen kohdalla samoin:

Asuntolaina, n. 100 000 €
Autolaina, n. 1000 €
Muu laina / kulutusluotto, n. 1200 €
Jne.

Testamentin saajat -näkymän ohjeistus

Kuka testamentin saajaksi?

Voit testamentata omaisuutesi haluamillesi henkilöille (luonnolliset henkilöt) ja/tai sinulle tärkeille tahoille järjestöille, yhdistyksille, säätiöille tai muille yhteisöille (oikeushenkilö).

Testamentin saajia ovat tavallisesti avopuoliso, aviopuoliso, lapset, lapsenlapset, kummilapset, ystävät, muut läheiset henkilöt ja sukulaiset. Monet haluavat testamentata osan omaisuudestaan myös itselleen tärkeille järjestöille, vaikkapa urheiluseuroille, hyväntekeväisyys- tai luonnonsuojeluorganisaatioille. Lisäksi monille voi olla tärkeää tukea testamentilla jonkin itselle merkityksellisen sairauden tutkimusta.

Testamentissasi sinä päätät ja valitset, kuka tai ketkä ovat testamenttisi saajia.

Testamenttimääräykset-näkymän ohjeistus

Miten merkitsen testamenttimääräykset?

Tässä kohdassa voit kirjoittaa vapaasti omin sanoin, miten ja kenelle haluat omaisuutesi jaettavan kuolemasi jälkeen. Voit esimerkiksi määrätä kullekin testamentin saajalle tietyn osuuden omaisuudestasi. Voit myös määrätä tietyn omaisuuden tietylle testamentin saajalle. Lisäksi voit halutessasi määrätä, että toinen saa johonkin omaisuuteen käyttö- ja hallintaoikeuden omistusoikeuden mennessä jollekin toiselle. Voit määrätä omaisuudestasi hyvin monella tavalla.

Seuraavaksi havainnollistamme testamenttimääräyksiä esimerkein. Muistathan, että voit ilmaista oman tahtosi täysin vapaasti. Juristin tehtävänä on muotoilla tahtosi varsinaiseen testamenttiin juridisesti selkeällä tavalla. Riippuen määräyksistäsi ja tahdostasi testamenttiisi saattaa liittyä jatkokysymyksiä, jotka juristimme ottaa esille testamenttiluonnoksessa ja jotka käydään yhdessä läpi testamenttiprosessin seuraavassa vaiheessa.


Puolisoiden välisiä testamenttimääräyksiä:

Esimerkki 1:

Määräämme molemmat, että toisen meistä kuoltua leskeksi jäävä saa omistusoikeuden kaikkeen ensiksi kuolleen omaisuuteen. Leskellä ei ole oikeutta määrätä tämän testamentin nojalla saamastaan omaisuudesta uudella testamentilla tai lahjoittaa omaisuutta, mutta muuten leskellä on kaikki oikeudet myydä, vaihtaa ja käyttää omaisuutta parhaaksi katsomallaan tavalla oman hyvän ja laadukkaan elämän mahdollistamiseksi. Leskenkin kuoltua määräämme molemmat, että omaisuutemme on jaettava lapsillemme yhtä suurin arvomääräisin osuuksin.

Esimerkki 2:

Määräämme molemmat viimeisenä tahtonamme ja testamenttinamme, että toisen meistä kuoltua leski saa täyden ja rajoittamattoman omistusoikeuden kaikkeen ensiksi kuolleen omaisuuteen. Leskellä on oikeus määrätä tämän testamentin nojalla saamastaan omaisuudesta uudella testamentilla ja lahjoittaa omaisuutta. Jos leskeksi jäänyt ei ole tehnyt uutta testamenttia, menee omaisuutemme leskenkin kuoltua hyväntekeväisyysjärjestölle X.

Esimerkki 3:

Me allekirjoittaneet aviopuolisot määräämme viimeisenä tahtonamme ja testamenttinamme, että toisen meistä kuoltua leski saa elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden yhteisenä kotinamme käyttämäämme asuntoon. Omistusoikeus ensiksi kuolleen osuuteen yhteisestä kodistamme menee heti lapsillemme yhtä suurin osuuksin. Kaikki muu ensiksi kuolleen omaisuus on jaettava yhtä suurin arvomääräisin jako-osuuksin lapsillemme.


Muita testamenttimääräyksiä:

Esimerkki 1:

Kaikki omaisuuteni tulee jakaa yhtä suurin omistusosuuksin henkilöiden A, B ja C kesken.

Esimerkki 2:

Omaisuudestani on annettava ensin 19 999 euroa hyvälle ystävälleni X:lle. Kaikki muu omaisuuteni on jaettava yhtä suurin omistusosuuksin henkilöiden A, B ja C kesken.

Esimerkki 3:

Lapsenlapseni AA saa kesämökkini omistusoikeudella, mutta hänen äidillään eli tyttärelläni A:lla on kesämökkiin elinikäinen hallintaoikeus.” Kaikki muu omaisuus tulee jakaa lasteni A, B ja C kesken yhtä suurin osuuksin.

Esimerkki 4:

Haluan, että tyttäreni saa asunto-osakkeeni ja poikani saa kesämökkini. Kaiken muun omaisuuteni he jakavat yhtä suurin osuuksin.

Esimerkki 5:

Kaikki omaisuuteni menköön kuolemani jälkeen täydellä omistusoikeudella avopuolisolleni. Minulla ei ole lapsia eikä läheisiä sukulaisia, kenelle voisin tai haluaisin jättää omaisuuteni.

Esimerkki 6:

Haluan, että sisarusteni lapset jakavat omaisuuteni perintökaaren mukaisin osuuksin kuolemani jälkeen.

Esimerkki 7:

Kaikki omaisuuteni on menevä kuolemani jälkeen Syöpäsäätiölle.

Pidäthän mielessä, että mikäli sinulla on rintaperillisiä, heillä on oikeus vaatia lakiosaansa, vaikka testamentissasi määräisit omaisuuden muille.

Äläkä siis huolehdi liikaa siitä, osaatko kirjoitta asiat ”virallisen” kuuloisesti tässä kohdassa. Tärkeää on, että ilmoitat, millaisen lopputuloksen haluat. Juristimme muotoilee tahdonilmaisusi niin, että perinnönjaossa testamenttia täytäntöönpaneva juristi voi toteuttaa tahtosi juuri niin kuin olet halunnut.

Avio-oikeuden poistaminen -näkymän ohjeistus

Mitä avio-oikeuden poistaminen testamentin saajan aviopuolisolta tarkoittaa käytännössä?

Testamentin tekijät haluavat pääsääntöisesti poistaa testamentin saajan mahdolliselta aviopuolisolta avio- oikeuden testamentin tekijältä perittyyn omaisuuteen. Tällä testamentin määräyksellä halutaan varmistaa, että mikäli perinnön saajan avioliitto päättyy, testamentilla saatu omaisuus ei kuulu avio-oikeuden alaiseen ositettavaan omaisuuteen.

Havainnollistetaan asiaa seuraavan esimerkin kautta:

Anne perii isältään perheen kesämökin, jonka arvo on 100 000 euroa. Anne ja hänen aviopuolisonsa Anssi päättävät myöhemmin erota. Anne ja Anssi eivät ole tehneet keskenään avioehtoa, joten kun heidän omaisuuttaan avioeron yhteydessä jaetaan eli ositetaan, kummankin omaisuuden säästö (eli kummankin varat miinus velat) lasketaan yhteen ja jaetaan kahteen yhtä suureen osaan. Koska Annen isä oli kuitenkin rajannut Annen aviopuolison avio-oikeuden pois Annen perimästä omaisuudesta, mökki ei kuulu ositettavaan omaisuuteen eikä sen arvoa eli 100 000 euroa lasketa Annen omaisuuden säästöön.

Takaisin verkkokauppaan maksamisen jälkeen

Palaathan takaisin verkkokauppaan maksettuasi tilauksen, jotta voimme viimeistellä tilauksen.

Verkkokaupan sopimusehdot ja etämyynnin ennakkotiedot

Palveluntarjoaja

FRIDA Family Lawyers Oy (2868190-1)
Postiosoite: Liisankatu 6 LH 36–37, 00170 Helsinki
Puhelinnumero: +358 40 5070101
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@fridafamily.fi

Palvelun pääominaisuudet

FRIDA Family Lawyers Oy tarjoaa Fridafamily.fi-palvelun verkkokaupassa erilaisia juridisia palveluja ja räätälöityjä asiakirjoja.

Verkkokaupassa ostettavat palvelut tuotetaan seuraavalla tavalla:

Palvelun saamiseksi asiakkaan on rekisteröidyttävä FRIDAfamilyyn (rekisteröityminen voi tapahtua myös palveluprosessin myöhemmässä vaiheessa).

Asiakas täyttää asiakirjalomakkeen tai muun kyselylomakkeen asiakirjan/palvelun tuottamiseksi. Asiakasta ohjeistetaan ja informoidaan lomakkeen täyttämisen joka vaiheessa. Ennen tilausta asiakas näkee yhteenvedon kysymyksistä ja vastauksista.

Asiakas hyväksyy palvelun tilaamiseen liittyvät ehdot ja tilaamiseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Halutessaan asiakas antaa ennakkosuostumuksen palvelun tuottamiseen ennen kuin kuluttajansuojalaissa säädetty peruuttamisaika on päättynyt ja luopuu samalla peruuttamisoikeudestaan. Asiakas valitsee haluamansa palveluvaihtoehdon ja maksutavan. Maksusuorituksen jälkeen asiakkaan täyttämät tiedot ja asiakirja tulevat Palveluntarjoajan valmisteltavaksi ja tarkastettavaksi.

Palveluntarjoaja on yhteydessä asiakkaaseen asiakkaan valitsemalla tavalla varmistaakseen asiakirjan oikean sisällön ja tarkoituksen sekä toimittaa asiakirjan asiakkaalle allekirjoitettavaksi allekirjoittamista ja todistamista sekä mahdollisista muista muotomääräyksistä ohjeistaen. Konsultaatiosta puhelimitse tai muulla asiakkaan toivomalla tavalla sovitaan kunkin asiakkaan kanssa erikseen.

Tämän jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus pyytää Palveluntarjoajaa suorittamaan palvelun hintaan kuuluvia lisäpalveluja. Asiakkaalle kerrotaan huolellisesti hänelle tarjolla olevista maksuttomista ja maksullisista lisäpalveluista.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä laatimasta asiakkaan tilaamaa asiakirjaa, mikäli Palveluntarjoaja katsoo, ettei asiakirjaa voida laatia asiakkaan antamien tietojen perusteella tai jos asiakirjan laatiminen estyy muusta syystä. Asiakkaan maksama suoritus palautetaan tässä tilanteessa asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille välittömästi ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa asiakirjan toimittamisen esteen tultua ilmi.

FRIDA Family Lawyers Oy tarjoaa myös perinteistä lakipalvelua (www.fridafamily.fi), jonka ehdoista ja hinnoista sovitaan erikseen asiakkaan kanssa toimeksiannon laatu ja laajuus huomioon ottaen. Palveluiden hintaesimerkkeihin voi tutustua osoitteessa www.fridafamily.fi/hinnasto.

Miksi tarvitsemme palvelun tuottamiseksi henkilötietoja

Tarvitsemme useimmissa palveluissamme asiakkaamme tilaaman lainopillisen toimeksiannon hoitamista varten myös hänen läheistensä tai muiden asianosaisten henkilöiden henkilötietoja, esimeriksi nimen, henkilötunnuksen, postiosoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Näitä tietoja ei kysytä palveluissamme koskaan tarkoituksettomasti. Asiakasta informoidaan palveluprosessin aikana tiedon tarpeellisuudesta ja käyttötarkoituksesta. Joka tapauksessa kysyttävillä tiedoilla on aina oikeudellisen palvelun erityisluonteeseen liittyvä juridinen perusta. Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista voit lukea lisää tietosuojaselosteestamme.

On asiakkaan vastuulla huolehtia, että hän on pyytänyt läheisiltään ja muilta asianosaisilta luvan heidän henkilötietojensa luovuttamiseen omassa juridisessa palvelussaan tai asiakirjassaan. Lisäksi palvelussamme voidaan erikseen vaatia käyttäjää vahvistamaan läheisiltä ennakolta saatu suostumus, jotta voimme toteuttaa palvelun, jonka toteuttamisen edellytyksenä on läheisiltä saatu suostumus heidän henkilökohtaisten tietojen antamiseen ja viestin vastaanottamiseen palveluntarjoajalta. Joka tapauksessa kysyttävillä tiedoilla on aina oikeudellisen palvelun erityisluonteeseen liittyvä juridinen perusta.

Hintatiedot

Palvelut, palvelukuvaukset ja eri palveluvaihtoehdot sekä hinnat löytyvät kunkin palvelun omalta sivulta. Esimerkiksi digitaalisen edunvalvontavaltakirjan hintatiedot ja palveluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme https://www.fridafamily.fi.

Kaikki ilmoittamamme hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron.

Maksutavat ja mahdolliset toimituskulut

Verkkopankit, Luottokortit, Mobiilimaksut

Toimituskulut paperilaskusta: 5,00 €

Maksunvälityspalvelun toteuttaja ja maksupalvelun tarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Checkout Finland Oy (y-tunnus 2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Checkout Finland Oy näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Checkout Finland Oy on OPn 100 % omistama tytäryhtiö, joka on maksunvälitykseen erikoistunut yritys. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Palveluntarjoajaan.

Checkout Finland Oy:n yhteystiedot ovat:

Checkout Finland Oy
Eteläpuisto 2 C
33200 Tampere
sähköposti: asiakaspalvelu@checkout.fi
puhelin: 0800 552 010

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Checkout Finland Oy (y-tunnus 2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Tilauksen hyväksyminen

Ennen toimeksiantoa ja tilausta (”Tilaan edunvalvontavaltakirjan”-painike) asiakasta pyydetään ilmoittamaan, että hän on lukenut ja ymmärtänyt sopimusehdot ja että hän hyväksyy ne. Samalla asiakas hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden ja ilmoittaa hyväksymällä sopimusehdot saaneensa tiedot palvelun pääominaisuuksista, hinnoittelusta, toimeksiannon alkamisesta, päättymisestä ja palveluprosessin kestosta sekä kuluttajan velvoitteista.

Toimeksiantovahvistus

Toimeksiannolla ja tilauksella tarkoitamme näissä sopimusehdoissa ja palvelussamme samaa asiaa ja käytämme termejä rinnakkain.

Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle vahvistuksen tehdystä toimeksiannosta asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Toimeksiantovahvistukseen sisältyy peruuttamislomake ja -ohje.

Jos Palveluntarjoaja on jostain syystä estynyt ottamaan toimeksiantoa vastaan, palautetaan asiakkaan maksama suoritus lyhentämättömänä asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille välittömästi ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa palvelun toimittamisen esteen tultua ilmi.

Toimitusehdot

Palveluntarjoaja toimittaa ostetun palvelun kussakin palvelussamme erikseen ilmoitetussa ajassa tilauksen jättämisestä ja toimeksiantosopimuksen syntymisestä, jos asiakas on antanut kuluttajansuojalain 15 §:n mukaisen ennakkosuostumuksensa siihen, että ostettu palvelu voidaan toimittaa hänelle sähköisesti ennen kuin kuluttajansuojalain 14 §:ssä säädetty 14 päivän peruuttamisaika tilauksesta on päättynyt. Antamalla ennakkosuostumuksen asiakas luopuu samalla tilauksen peruuttamisoikeudesta. Peruuttamisoikeuden rajoituksista säädetään kuluttajansuojalain 16 §:ssä.

Jos asiakas ei anna ennakkosuostumusta, palvelun toimittaminen aloitetaan vasta peruuttamisajan päätyttyä.

Toimitusajan mahdollisesti venyessä, Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä sähköpostitse asiakkaalle ja asiakkaalla on tällöin mahdollisuus perua tilaus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle.

Peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla Palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluttua sähköisesti toimitettavaa palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.

Halutessaan perua toimeksiannon/tilauksen asiakkaan on ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti. Peruuttamisohje ja -lomake löytyvät osoitteesta www.fridafamily.fi/peruuttamisohjejalomake. Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta em. peruuttamisajan päätyttyä.

Ennakkosuostumus tai pyyntö toimeksiannon aloittamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä

Asiakas voi tilatessaan haluamansa palvelun antaa ennakkosuostumuksen Palveluntarjoajalle aloittaa toimeksiannon hoitaminen jo ennen peruutusajan päättymistä. Palvelussa ei ole mahdollista antaa ennakkosuostumusta ilman, että asiakas hyväksyy samalla peruuttamisoikeuden puuttumisen tällaisessa tilanteessa.

Siinä tapauksessa, että asiakas on antamatta edellä mainittua ennakkosuostumusta pyytänyt, että toimeksiannon hoitaminen aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä, asiakkaan on kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n mukaan maksettava peruuttamistapauksessa Palveluntarjoajalle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä.

Peruuttamisoikeuden rajoitukset

Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos Palveluntarjoaja on ehtinyt hoitamaan toimeksiannon kokonaan.

Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta myöskään silloin, kun digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä asiakkaan kuluttajansuojalain 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön tai suostumuksen johdosta ja hänelle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa.

Peruuttamisen vaikutukset maksusuorituksiin

Peruuttamistilanteessa asiakkaan maksama suoritus palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille välittömästi ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut asiakkaan kirjallisen peruuttamisilmoituksen.

Jos asiakas on antanut ennakkosuostumuksensa toimeksiannon hoitamiseen ennen peruutusajan päättymistä ja hyväksynyt samalla peruutusoikeuden puuttumisen, ei asiakkaalla ole oikeutta saada maksamaansa suoritusta takaisin.

Jos asiakas on pyytänyt kirjallisesti, että toimeksiannon hoitaminen aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä, asiakkaan on kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n mukaan maksettava peruuttamistapauksessa Palveluntarjoajalle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä.

Muutokset asiakirjan toimittamisen ja allekirjoittamisen jälkeen

Palveluntarjoaja tarjoaa mahdollisuuden muutosten tekemiseen ensisijaisesti etäpalveluna ja toissijaisesti lähipalveluna. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa muutoksista niiden laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio. Muutosten toteuttamistavasta, aikataulusta ja palkkiosta sovitaan kussakin tilanteessa erikseen yhdessä asiakkaan ja Palveluntarjoajan kanssa.

Sopimuksen täyttäminen ja toimeksiannon lakkaaminen

Kun sekä asiakas että Palveluntarjoaja ovat molemmat täyttäneet toimeksiannon ja tilatun palvelun mukaiset velvoitteensa kokonaan, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista.

Asiakkaan velvollisuutena on maksaa tilaamastaan ja valitsemastaan palvelusta sekä tarjota oikeat, virheettömät ja pyydetyt tiedot kussakin palvelun vaiheessa. Asiakkaan vastuulla on se, että hän on kelpoinen ja oikeutettu tekemään toimeksiantosopimuksen ja tilaamaan palvelun.

Palveluntarjoajan katsotaan täyttäneen omat toimeksiantoon ja tilattuun palveluun kuuluvat velvoitteensa kokonaan, kun asiakirja on juristin käsittelyn jälkeen valmis allekirjoitettavaksi ja se on toimitettu asiakkaalle hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoaja pyrkii ohjein ja neuvoin huolehtimaan siitä, että asiakas osaa toimia lain edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, jos asiakas ei toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hän jättää asiakirjan esimerkiksi allekirjoittamatta. Palveluumme sisältyvät maksuttomat ja valinnaiset lisäpalvelut on kehitytty asiakkaan parhaaksi, jotta palvelun tarkoituksen toteuttaminen kokonaisuudessaan olisi asiakkaalle mahdollisimman vaivatonta.

Sähköinen viestintä

FRIDA Family Lawyers Oy:llä on oikeus käyttää toimeksiantoon liittyvässä sähköisessä viestinnässä tavanomaista sähköpostia. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että tavanomaiseen, salaamattomaan sähköpostiviestintään saattaa sisältyä tietoturvariskejä. Mikäli asiakas haluaa erityisestä syystä käyttää jotain muuta suojatumpaa viestintää, tulee tästä ilmoittaa FRIDA Family Lawyers Oy:lle kirjallisesti etukäteen ennen toimeksiannon aloittamista. FRIDA Family Lawyers Oy ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, ellei kysymys ole toimeksiantoon perustuvien ammatillisten velvoitteiden rikkomisesta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

FRIDA Family Lawyers Oy käyttää palvelussaan ulkopuolisten palveluntarjoajien tuottamia ja ylläpitämiä sähköisiä ohjelmistoja ja palvelimia. FRIDA Family Lawyers Oy ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun kohdistuvasta tietomurrosta, häirinnästä, palveluntarjoajan virheestä tai muusta tapahtumasta.

Vastuunrajoitus ja reklamaatiot

Palveluntarjoajalla on toiminnastaan kattava vastuuvakuutus OP Vakuutus Oy:ssä (y-tunnus 14S8359-3). Palveluntarjoaja vastaa asiakkaalle aiheutuvista välittömistä vahingoista, joista Palveluntarjoaja on vahingonkorvausvastuussa.

Jos asiakkaalle aiheutuneen vahingon määrää ei voida arvioida, Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa summaan, jonka asiakas on suorittanut Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajan ja sen edustajien vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa välittömiin vahinkoihin, eivätkä Palveluntarjoajan ja sen edustajat vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä kolmansille tahoille aiheutuneista tai kolmansien tahojen aiheuttamista vahingoista. Vastuunrajoitusta ei sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa asiakkaan antamista valheellisista tai virheellisistä tiedoista. Täten Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan itsensä antamien virheellisten tai valheellisten tietojen osalta asiakirjojen mahdollisista puutteellisuuksista taikka virheistä, eikä Palveluntarjoaja ole korvausvastuussa mahdollisista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista asiakkaalle taikka kolmansille tahoille.

Jos toimeksiannon hoitamiseksi on asetettu tai sovittu määräaika ja Palveluntarjoaja saa toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot liian myöhään, Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että toimeksiantoa ei ole hoidettu ajoissa.

Mikäli asiakas on tyytymätön Palveluntarjoajan suorittamaan palveluun, asiakkaan tulee esittää reklamaatio ja mahdolliset vaatimukset kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun palvelu on toimitettu ja joka tapauksessa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tyytymättömyyttä aiheuttaneen toimenpiteen suorittamisesta tai siitä, kun tyytymättömyyttä aiheuttanut toimeksianto on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi. Reklamaation voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fridafamily.fi tai postitse osoitteeseen Liisankatu 6 LH 36–37, 00170 Helsinki.

Oikeussuojakeinot

Palveluntarjoajan ja asiakkaan väliseen toimeksiantosuhteeseen kokonaisuudessaan, näihin sopimusehtoihin ja etämyynnin ennakkotietoihin sovelletaan Suomen lakia.

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät johda sovintoon, viime kädessä riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan vaatiessa tämän kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa.

Riitatilanteessa asiakkaalla on mahdollisuus myös ottaa yhteyttä kunnalliseen kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/asiointi) tai tehdä valitus kuluttajariitalautakunnalle: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki. Verkkosivut: www.kuluttajariita.fi. Mikäli riita-asia liittyy tavaroiden tai palveluiden verkkokauppaan, Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu sellaiselle kuluttajalle, joka asuu toisessa EU-maassa kuin palveluntarjoaja.